Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury - przepisy obowiązujące do 30.09.2018

I. Dalsze stadia w przewodzie doktorskim

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który - jeżeli uzna, że może ona być przedmiotem dalszego postępowania - przedstawia taki wniosek na posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki prawne wraz ze swoją opinią o rozprawie;
 2. Doktorant winien przedłożyć w Dziekanacie Wydziału trzy egzemplarze rozprawy doktorskiej;
 3. Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów;
 4. Rada Dyscypliny powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

II. Wniosek o dalsze stadia

 1. Doktorant, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki prawne składa w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UJ wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów w przewodzie doktorskim.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1), doktorant dołącza:

III. Egzaminy w przewodzie doktorskim

Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów w przewodzie doktorskim przystępuje osoba, dla której zostały powołane komisje w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora.

Komisje powołane przez Radę Dyscypliny przeprowadzają egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. dyscypliny podstawowej – odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej (dyscyplina: prawo),
 2. dyscypliny dodatkowej – innej, niż dyscyplina podstawowa,
 3. języka nowożytnego – przed komisją, w skład której wchodzi lektor, zatrudniony w Jagiellońskim Centrum Językowym. Do egzaminu z języka nowożytnego zostaje dopuszczony doktorant, który uzyskał zaliczenie konsultacji językowych.

Doktorant, którego przewód doktorski został wszczęty według przepisów obowiązujących od 01.10.2011, może skorzystać z możliwości zwolnienia z egzaminu, jeśli do wszczęcia przewodu doktorskiego przedłożył  certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego znajdujący się w wykazie załączonym do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej można przystąpić nie wcześniej, niż po uzyskaniu jednej pozytywnej recenzji, a do egzaminu z języka nowożytnego – po powołaniu komisji egzaminacyjnej.

IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie obrony

 1. Po wpłynięciu recenzji komisja w przewodzie doktorskim powołana przez Radę Dyscypliny dokonuje przyjęcia rozprawy doktorskiej  i dopuszcza ją do publicznej obrony.
 2. Okres pomiędzy dopuszczeniem do obrony a publiczną obroną musi wynieść co najmniej 10 dni.

Przewód doktorski – dalsze stadia

(tryb eksternistyczny – poza studiami)

I Dalsze studia przewodu doktorskiego

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, kandydat przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia swoją pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego.   
 2. Po otrzymaniu akceptacji od promotora kandydat składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej,
  • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich,
  • streszczenie rozprawy w języku polskim,
  • streszczenie rozprawy w języku angielskim;
  • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem,
  • dane konieczne do oznaczenia pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych  i rozpraw doktorskich,
  • oświadczenie o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych  i rozpraw doktorskich.
 3. Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch, w tym obydwaj spoza jednostki);
 4. Rada Dyscypliny powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

II Egzaminy w przewodzie doktorskim

Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów w przewodzie doktorskim przystępuje osoba, dla której zostały powołane komisje w przewodzie doktorskim.

Komisje powołane przez Radę Dyscypliny przeprowadzają egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. dyscypliny podstawowej – odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej (dyscyplina: prawo),
 2. dyscypliny dodatkowej – innej, niż dyscyplina podstawowa,
 3. języka nowożytnego – przed komisją, w skład której wchodzi lektor, zatrudniony w Jagiellońskim Centrum Językowym. Do egzaminu z języka nowożytnego zostaje dopuszczony kandydat, który uzyskał zaliczenie konsultacji językowych.

Kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego znajdujący się w wykazie załączonym do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej można przystąpić nie wcześniej, niż po uzyskaniu jednej pozytywnej recenzji, a do egzaminu z języka nowożytnego – po powołaniu komisji egzaminacyjnej.

III Przyjęcie rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie obrony

 1. Po zdaniu egzaminów doktorskich i wpłynięciu recenzji komisja w przewodzie doktorskim powołana przez Radę Dyscypliny dokonuje przyjęcia rozprawy doktorskiej  i dopuszcza ją do publicznej obrony.
 2. Okres pomiędzy dopuszczeniem do obrony a publiczną obroną musi wynieść co najmniej 10 dni.

Wzór oświadczenia o przebiegu - eksternistyczni

Oświadczenie o kosztach w postępowaniu o nadanie stopnia doktora