Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury - przepisy obowiązujące od 1.10.2018

Procedura wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora - uczestnicy studiów doktoranckich (studia do wygaszenia)

I WYZNACZENIE PROMOTORA / PROMOTORÓW

 1. Zgodnie z § 20a Regulaminu studiów doktoranckich (Załącznik do Uchwały nr 116/XII/2018 Senatu UJ z dnia 19 grudnia 2018 r.) oraz na podstawie § 26 Załącznika nr 1 Uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku Doktorant składa do Rady Dyscypliny, wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów – nie później niż do końca 7 semestru studiów, według wzoru.
 2. Warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w § 20 pkt. 8 jest posiadanie w dorobku:
  1. 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), lub
  2. 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), albo rozdziału w takiej monografii, lub
  3. dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu.
 3. Do 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w ust. 1 zalicza się także:
  1. artykuły naukowe opublikowane:
   1. w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
   2. przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. 2018, poz. 87) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
  2. monografie naukowe wydane przez:
   1. wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
   2. jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
  1. propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, a w przypadku braku możliwości wskazania jednej dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora wskazanie dziedziny nauki;
  2. propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego jeżeli jego udział w postępowaniu jest wskazany;
  3. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
  4. informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

II WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora Doktorant składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej, wg wzoru.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 Doktorant dołącza:
  1. rozprawę doktorską przygotowaną przez kandydata w wersji papierowej (3 egzemplarze) i na elektronicznym nośniku danych;
  2. pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego);
  3. streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe, niż 10 stron, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim nie dłuższe, niż 10 stron;
  4. oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora;
  5. zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;
  6. oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania.
  7. Oświadczenie o prawach autorskich - Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r
 3. Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.
 4. Egzamin doktorski z obcego języka nowożytnego jest przeprowadzany w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.
 5. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 4, Doktorant składa w postaci papierowej i elektronicznej do Rady Dyscypliny w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji (ul. Gołębia 24, pok. 61, II piętro).
 6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w szczególności nie zawiera wymaganych załączników, Przewodniczący Rady Dyscypliny wzywa kandydata do usunięcia braków, wyznaczając stosowny termin, nie krótszy niż 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, Rada Dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Procedura wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora - uczestnicy Szkoły Doktorskiej

 1. Kandydat składa do Rady Dyscypliny wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 2. Do wniosku o wszczęcie postępowania kandydat dołącza:
  1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego;
  2. certyfikat w zakresie znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 lub dyplom ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
  3. rozprawę doktorską przygotowaną przez kandydata w wersji papierowej (3 egzemplarze) i na elektronicznym nośniku danych;
  4. pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego);
  5. streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe, niż 10 stron, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim nie dłuższe, niż 10 stron;
  6. oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora;
  7. zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;
  8. zaświadczenie ze szkoły doktorskiej o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  9. informację o publikacjach kandydata, spełniających wymagania:
   • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii.
  10. oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania.
 3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 2, kandydat składa w postaci papierowej i elektronicznej do Rady Dyscypliny w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji (ul. Gołębia 24, pok. 61, II piętro).
 4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w szczególności nie zawiera wymaganych załączników, Przewodniczący Rady Dyscypliny wzywa kandydata do usunięcia braków, wyznaczając stosowny termin, nie krótszy niż 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, Rada Dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

 

Procedura nadania stopnia naukowego doktora poza studiami (tryb eksternistyczny)

Nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym składa się z dwóch etapów:

I WYZNACZENIE PROMOTORA / PROMOTORÓW

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym (poza studiami) przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania składa wniosek do Rady Dyscypliny o wyznaczenie promotora lub promotorów.
 2. Promotora lub promotorów wyznacza Rada Dyscypliny na wniosek kandydata w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wniosek zawiera zgodę przyszłego promotora na pełnienie funkcji promotora.
 3. Promotorem może być osoba spełniająca warunki określone w art 190 ust. 4 do 6 ustawy.
 4. Do zadań promotora należy w szczególności sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 5. Na uzasadniony wniosek promotora lub kandydata Rada Dyscypliny może dokonać zmiany promotora.

II WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

 1. Kandydat składa do Rady Dyscypliny wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora, według wzoru.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 kandydat dołącza:
  1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego;
  2. rozprawę doktorską przygotowaną przez kandydata w wersji papierowej (3 egzemplarze) i na elektronicznym nośniku danych;
  3. pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego);
  4. streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe, niż 10 stron, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim nie dłuższe, niż 10 stron;
  5. oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora;
  6. zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;
  7. informację o publikacjach kandydata, spełniających wymagania:
   • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii.
  8. oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania;
  9. informacja o wskazaniu źródła kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wraz ze zobowiązaniem własnym lub jednostki zatrudniającej kandydata, która będzie ponosić koszty postępowania, do zawarcia z Uniwersytetem umowy, określającej między innymi sposób finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora.
 3. Po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia zawierana jest umowa.
  W imieniu Uniwersytetu umowę zawiera Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.
 4. Po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia, nie wcześniej niż po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej, Rada Dyscypliny w celu weryfikacji efektów uczenia się kandydata dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK ustala egzamin z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, oraz powołuje komisję egzaminacyjną i jej przewodniczącego.
 5. W celu poświadczenia efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, kandydat przedstawia certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2.
 6. W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 4, Rada Dyscypliny powołuje co najmniej trzy osoby posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentujące dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej.
 7. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 2, kandydat składa w postaci papierowej i elektronicznej do Rady Dyscypliny w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji (ul. Gołębia 24, pok. 61, II piętro).
 8. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w szczególności nie zawiera wymaganych załączników, Przewodniczący Rady Dyscypliny wzywa kandydata do usunięcia braków, wyznaczając stosowny termin, nie krótszy niż 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, Rada Dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Wzór oświadczenia o przebiegu - eksternistyczni

Oświadczenie o kosztach w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

Kwestionariusz osobowy