Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne dodatkowe

Uchwała nr 8/I/2020 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie trybu działania i sposobu postępowania dotyczącego wyznaczania recenzentów, Komisji doktorskiej, Komisji egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Aktualizacja procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wytyczne dla Promotora / Promotorów w sprawie elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich

Wytyczne dla Doktoranta / Kandydata w sprawie elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich

Archiwum Prac - Instrukcja dla doktorantów

Archiwum Prac - Instrukcja dla promotorów rozpraw doktorskich

Zarządzenie nr 155 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Informacje o zdalnych obronach prac doktorskich na WPiA UJ

Przedłużenie przewodów doktorskich - zmiana ustawy

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne UJ w sprawie terminu złożenia rozprawy doktorskiej